Đợt 3 năm 2022 - 2023 (nhóm 1)
(mtbhld-dakt-3.2022.2023_nhom1)

Thân gửi các bạn sinh viên,

Các bạn nộp 01 file .docx 

Dung lượng file tối đa: 20MB

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 20/08/2023

Sau thời gian trên sinh viên sẽ không được nộp bài

Tỷ lệ 100% là hệ thống đang kiểm tra chưa phải kết quả.

Trân trọng.