KLTN dot 1.2022
(KLTN dot 1.2022)

SV nộp file để kiểm tra đạo văn trước ngày 20/10/2022. Nếu tỷ lệ >10% se không đủ điều kiện bảo vệ KLTN