KLTN đợt bảo vệ T4.2022
(KLTN T4.2022)

SV nộp Khóa luận tốt nghiệp để kiểm tra đạo văn đến ngày 06/4/2022. SV được kiểm tra thủ 1 lần trước khi nộp chính thức. Nếu tỷ lệ quá 10% thì sẽ không được tham gia bảo vệ khóa luận