Đợt 1B năm 2020 - 2021
(mtbhld-kltn-dakt-2021)

Gửi các bạn sinh viên,

Các bạn nộp 01 file .docx (không bao gồm bảng vẽ)

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 22/5/2021

Sau thời gian trên sinh viên sẽ không được nộp bài

Tỷ lệ 100% đang kiểm tra

Trân trọng.