Tập sự Nghề nghiệp Đợt 1A năm học 2020-2021
(1A (2020 - 2021))

Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng nộp bài Tập sự Nghề nghiệp tại đây để Kiểm tra Đạo văn