Đợt giao đề tài tháng 8 năm 2020 bảo vệ tháng 3 năm 2021
(sdh_tcnh_0820_0321)

1/ Nộp 1 file duy nhất là file toàn văn luận văn (từ trang bìa đến phụ lục), file docx

2/ 100% là hệ thống đang kiểm tra

3/ Nộp 1 lần duy nhất