Đợt T1 năm 2020 (Gia hạn)
(sdh_qtkd_1_2020_gh)

Học viên nộp luận văn để kiểm tra đạo văn trước 01/10/2020. Nếu tỷ lệ từ >10% thì học viên không đủ điều kiện bảo vệ LVThS