KLTN đợt 1B.2020
(KLTN)

SV kiểm tra đạo văn trước 09/8/2020. Nếu tỷ lệ quá 10% sẽ không được bảo vệ khóa luận.

Sinh viên được quyền kiểm tra 2 lần.