Đợt T1 năm 2020
(LVThS đợt 1.2020)

Học viên nộp kiểm tra đạo văn trước 30/6/2020. Nếu tỷ lệ trên 10% thì học viên sẽ không được bảo vệ LVThS. Học viên được quyền kiểm tra 2 lần.