Đợt 1 năm 2019 - 2020
(qtkd_1_1920)

SV check đạo văn đến ngày 26/02/2020. Nếu kết quả từ 10% trở lên (không đạt yêu cầu), sinh viên có thể chỉnh sửa và kiểm tra lại thêm 1 lần nữa.