Đợt 1 năm 2019 - 2020
(ddt-1-1920)

Sinh viên nộp từ ngày 13/1 đến 18/1/2020 để check đạo văn