Đợt 2 năm 2019 (ThS 2017)
(sdh_qtkd_2_19_G2)

Học viên nộp luận văn để kiểm tra đạo văn trước ngày 27/11/2019 (nếu muốn bảo vệ chung với đợt khóa TS 2016) hoặc trước 25/12/2019 nếu bảo vệ đúng đợt. Nếu tỷ lệ quá 10% sẽ không được tham gia bảo vệ