Đợt 2 năm 2019 (ThS 2016)
(sdh_qtkd_2_19_G1)

HV nộp luận văn để kiểm tra đạo văn trước ngày 27/11/2019