Đợt 4 năm 2019 - 2020 tháng 10
(sdh_tcnh_d4_1920)

* HV kiểm tra kỹ file trước khi tải lên để check đạo văn

* Chỉ tải 1 lần duy nhất

* Nộp file docx

* 100% là  chưa kiểm tra xong