Đợt 1 năm 2019
(sdh_qtkd_1_19)

Học viên được kiểm tra 1 lần trước khi nộp file chính thức. Nộp lên hệ thống trước 07/7/2019