Đợt Tháng 05.2019
(sdh_ths_kt_05.2019)

Check đạo v8N