Đợt Tháng 01.2019
(sdh_ths_kt_01.2019)

Check đạo văn.