Luận văn Thạc sĩ T4.2018
(LVTHS T4.2018)

Học viên nộp kiểm tra đạo văn từ ngày 15-30.11.2018 để kiểm tra đạo văn.

Học viên có thể nộp kiểm tra 1 lần trước khi nộp bản chính thức vào ngày 30.11.2018