Đợt 1 năm 2018 - 2019
(qtkd-1-1819)

SV nộp Khóa luận lên hệ thống kiểm tra đạo văn trước 14/12/2018.

31/12/2018-04/01/2019 sinh viên cập nhật lại file hoàn chỉnh lên hệ thống kiểm tra đạo văn